Industriele lamp kopen inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroepingsrecht

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering, uitvoering, facturatie

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13 – Geschillen

Artikel 14 – Commissiebepalingen

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Privacy

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Engine Art.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kunt maken op uw herroepingsrecht; Dag: kalenderdag; Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat u of Engine Art in staat stelt om informatie die aan u/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst; Engine Art: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt; Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Engine Art georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat u en Engine Art gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Engine Art handelend onder de naam H2O Watches
Veemarkt 169
1019 CG Amsterdam
Telefoonnummer: 0207370834 (bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 18.00)
E-mailadres: info@engineart.nl
KvK-nummer: 68154178
Btw-identificatienummer: NL169814294B04

Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Engine Art en op elke tot stand gekomen overeenkomst/bestellingen tussen u en Engine Art
2. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de door partijen gesloten (koop)overeenkomst.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en blijven deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4. Het aanbod
1. Als een aanbod beperkte geldigheidsduur heeft of onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. Engine Art is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Engine Art niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn slechts ter indicatie. Op basis van deze afbeeldingen kan geen schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden gevorderd.
5. Engine Art kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren in de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5. De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
2. Engine Art behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, bestellingen te weigeren of om nadere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien Engine Art gebruikt maakt van haar recht om bestellingen te weigeren, dient zij dat u binnen tien werkdagen mede te delen vanaf de datum van bestelling.

Artikel 6. Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten mag u de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een door u aangewezen en aan Engine Art bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden uitgepakt of worden gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Engine Art retourneren, conform de mogelijke nader te geven retourinstructies.
3. Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht bent verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken. Dit dient te geschieden door middel van een e-mail en de vermelding van het ordernummer. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen terug te sturen.
4. Indien u na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het recht tot herroeping, respectievelijk het product niet naar Engine Art heeft teruggezonden, is de koop een feit.
5. Engine Art behoudt zich het recht voor om een vergoeding bij u in rekening te brengen indien u van het product gebruik heeft gemaakt gedurende de herroepingstermijn.
6. De bovenstaande termijn van 14 dagen is geen probeertermijn. Deze termijn stelt u in staat om gedurende 14 dagen over uw aankoop na te denken.

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping
1. Engine Art behoudt zich het recht voor de kosten van de retourzending bij u in rekening te brengen.
2. Engine Art zal het retourbedrag uiterlijk binnen 14 dagen voldoen, mits het product ook daadwerkelijk door Engine Art retour is ontvangen in de staat genoemd in lid 2.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
1. Engine Art sluit het recht van herroeping uit voor de volgende producten:
a. Producten die door Engine Art tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties (maatwerk);
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Engine Art  geen invloed heeft;

Artikel 9. De prijs
1. Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Engine Art niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10. Conformiteit en garantie
1. Engine Art staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat Engine Art er voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Engine Art schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Engine Art behoudt zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of Engine Art mag het betaalde bedrag retourneren. Engine Art neemt de kosten van de (retour)zending voor haar rekening.
3. De garantietermijn van Engine Art komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Engine Art is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4. De garantie geldt niet indien:
a. U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Engine Art en/of op de verpakking, behandeld zijn;
5. De garantie dekt geen normale slijtage aan objecten, met name die aan bijvoorbeeld accu’s, remblokken en kettingsets. Voor dit soort producten geldt een garantie voor de duur van 1 jaar op productie- en materiaalfouten.
6. Indien u zélf onderdelen foutief monteert of onjuist gebruikt, aanvaardt Engine Art daarvoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 11. Levering, uitvoering, facturatie
1. Indien u transportschade ontdekt bent u verplicht deze zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen door te geven aan Engine Art, onder vermelding van het pakketnummer van het transportbedrijf. De (op de website vermelde) levertijden zijn indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding of het recht uw bestelling te annuleren.
2. De gemiddelde levertijd van producten is van 2 tot 4 werkdagen. Alleen bij duidelijke vermelding hebben bepaalde producten een levertijd van 48 uur.
3. Engine Art behoudt zich het recht voor werkzaamheden aan derden uit te besteden.
4. Engine Art factureert alleen digitaal. U ontvangt een factuur per e-mail.

Artikel 12.Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over nadat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. Het risico gaat op het moment van aflevering aan u over.

Artikel 13. Geschillen
Op overeenkomsten tussen Engine Art en de daarbij behorende algemene is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien u woonachtig bent in het buitenland.

Artikel 14. Commissiebepalingen
Indien tussen een zakelijke partner en Engine Art commissiepercentages zijn afgesproken over de producten die door deze zakelijke partner worden voor verkocht namens Engine Art, gelden de volgende voorwaarden
1. De commissiepercentages bedragen 12% of hoger, met een vastgesteld maximum van 19%.
2. Indien er 1 artikel door de zakelijke partner wordt verkocht namens Engine Art, bedraagt de commissie 12%, voor een meervoud van producten stijgt het percentage 1% (13% voor 2 producten, 14% voor 3 producten, enzovoorts), met het bij lid 1 genoemde maximum van 19% bij 8 producten.
3. Bij grotere aantallen dan 8 producten, die per keer verkocht worden aan een klant, blijft het bij lid 1 en 2 genoemde maximum van 19% geldig.

Artikel 15. Betaling
1. Betaling dient via een van de volgende wijzen te geschieden:
a. Pin (balieverkoop)
b. Bankoverschrijving
c. SissowIdeal betalingssysteem

Artikel 16. Klachtenregeling
1. Engine Art beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
3. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Engine Art binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Engine Art, zal Engine Art naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 17. Privacy
1. Engine Art gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.
2. Zij worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit nodig is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, een spoedgeval, of voor zover dit om een dringende reden en naar het oordeel van Engine Art noodzakelijk is.
3. Engine Art maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die wij gebruiken om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Ook zijn het bestanden die uw browser automatisch opslaat op uw elektronische apparaat. Dit vergemakkelijkt een volgend bezoek aan onze website en met behulp van cookies wordt alleen het elektronische apparaat herkend. Cookies worden derhalve niet gebruikt om personen te identificeren. Door het gebruik van cookies zijn wij in staat om u nog beter van dienst te zijn en vooruit te lopen op de wensen van u als klant.